WSO - Cavan Polska Szkola w Irlandii

Idź do spisu treści

Menu główne:

WSO

O nas
 

 
Wewnątrzszkolny System Oceniania

w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym
przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan.

 

Istota oraz cele wewnątrzszkolnego oceniania
 
§ 1

1.   Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na    rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.
2.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
-   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
-   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
-   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
-   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
-   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
§ 2


KLASYFIKOWANIE I OCENIANIEUCZNIÓW
1.   Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz  ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych na  poszczególne oceny wynikających z realizowanego programu nauczania,  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach   i trybie poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2.   Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne rodzice /opiekunowie/ otrzymują do wglądu na zebraniach semestralnych i na każdorazową ich osobistą  prośbę.
3.   Nauczyciel przygotowujący sprawdzian powinien:
poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym z tygodniowym wyprzedzeniem w przypadku klasówki z większej partii materiału, wpisując termin w dzienniku lekcyjnym, oddać uczniom poprawione prace w okresie 2 tygodni od daty pisania.

4.   Kartkówki obejmujące zakres materiału z kilku ostatnich lekcji nie wymagają   wcześniejszych zapowiedzi i są traktowane jako pisemne odpowiedzi uczniów.

5.   Jednym dniu może być tylko jeden sprawdzian. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie sprawdzianów "za karę" w sytuacjach, gdy nauczyciel ma trudności z dyscypliną.

6.   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

7.   Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

8.   Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne
uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu stycznia.

9.   Klasyfikowanie końcoworoczne polega na określonym w szkolnym planie
nauczania podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku   

10.    szkolnym z zajęć edukacyjnych i na ustalaniu ocen klasyfikacyjnych.

11.   W SPK  nie stawiamy ocen  zachowania.

12.   Oceny są jawne dla ucznia, jak i dla jego rodziców (opiekunów prawnych) i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

13.   Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

14.   Ocenianie ma charakter bieżący i w klasach I - III SP przyjmuje formę oceny:
a.  cząstkowej - w tradycyjnej skali 1 - 6
    b. semestralnej, końcowo rocznej - opisowej

15.   Ocenianie ma charakter bieżący i na etapie nauczania w klasach IV - VI SP, Gimnazjum   przyjmuje formę tradycyjnej skali ocen od 1 do 6 przy czym:

a) Stopień celujący - 6 (cel) .
   Oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania,
   samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu
   trudności, których potwierdzeniem są osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych.

b) Stopień bardzo dobry - 5 (bdb).
        Oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań,   
        biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie
       umiejętności w sytuacjach nowych.

c) Stopień dobry - 4 (db).
   Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne
   samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy
   rozwiązywaniu zadań typowych.

d) Stopień dostateczny - 3 (dst).
   Oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności,  
   rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności

e) Stopień dopuszczający - 2 (dop).
   Oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie   
   łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.

f) Stopień niedostateczny - l (ndst) .
  Oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się
  w  klasie programowo wyższej.

16.   Dopuszcza się stosowanie znaku "+" przy ocenie cząstkowej i semestralnej.

17.   Nie stosuje się znaku "-" przy ocenach oraz "+" przy ocenie  końcoworocznej

18.   Dopuszcza się dokonywanie podziału ocen uczniów klas I - II SP  wg. sześciostopniowej skali stopni, celem dokonywania podsumowania       semestralnego i rocznego.
a.   bardzo wysoki
b.   wysoki
c.   ponadprzeciętny
d.   przeciętny
e.   niski
f.   bardzo niski


§3

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
   edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona zgodnie z
   postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może być zmieniona
   jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego lub - w przypadku oceny
   niedostatecznej -egzaminu poprawkowego.

2. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
   nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
   opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej na miesiąc przed
   końcem roku szkolnego (semestru) w bezpośredniej rozmowie z rodzicami
   (prawnymi opiekunami) odnotowanej w dzienniku lekcyjnym i potwierdzonej
   podpisem rodziców (prawnych opiekunów) lub listem poleconym.

3. Przewidywane dla ucznia oceny klasyfikacyjne końcoworoczne poszczególni
   nauczyciele są zobowiązani odnotować w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym
   miejscu.

4. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są ustalane na
   podstawie ocen bieżących wystawianych podczas różnorodnych form sprawdzania
   osiągnięć edukacyjnych uczniów.

5. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z
   ocen bieżących ze względu na różną wagę tych ocen.

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć
   edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie
   programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
  uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych,
  indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i
  możliwości ucznia we współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi
  opiekunami).

7. Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom
   uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

         ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO


§4

l.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
   wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
   uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia
   niedostatecznego. Uczeń, który nie spełnił określonych warunków(p.4 §2) nie
   otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
                                                                     §5

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
    edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej z
   powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę
   czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
    zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
    nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada
    Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie
   odrębnych przepisów kształcenie na odległość. Termin egzaminu
   klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami
   (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny nie może odbyć się w terminie
   przekraczającym 30 dni od dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady
   Pedagogicznej.


5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Kierownika
    szkoły. W skład komisji wchodzą:

a.  Kierownik szkoły (jako przewodniczący komisji),

b.  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminujący),

c.  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (jako
   członek komisji).

6.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół,
    który jest przechowywany w dokumentacji szkolnej jako załącznik do protokołu
   Rady Pedagogicznej.
§6

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę
   niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
   W wyjątkowych przypadkach (np. choroba, trudna sytuacja rodzinna, problemy
   emocjonalne ucznia) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
   poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik w pierwszym tygodniu
   nowego roku szkolnego po złożeniu przez ucznia lub jego rodziców (prawnych
   opiekunów) stosownej prośby.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Kierownika szkoły.

   W skład komisji wchodzą:

a. Kierownik (jako przewodniczący komisji),

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminujący),

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (jako
   członek komisji).

4. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
   lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Kierownik powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczy cielą prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Kierownikiem tej szkoły.

5.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
   zawierający: informacje na temat składu komisji, terminu egzaminu, a także
   pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do
   protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego
   ustnych odpowiedziach.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                           w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym,
określonym przez dyrektora szkoły.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub do niego nie przystąpił z
niewyjaśnionych przyczyn, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę .
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo odwołać się od ustalonych
ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych ucznia w formie pisemnej prośby do
Kierownika szkoły w terminie 7 dni od wystawienia oceny.
§7

1. Prośba rodziców (prawnych opiekunów) powinna zawierać uzasadnienie
   odwołania się od oceny ustalonej przez nauczyciela.

2. W przypadku uwzględnienia odwołania egzamin sprawdzający przeprowadza
   komisja określona w p.3 §5 w terminie 7 dni od daty złożenia przez rodziców
   podania.

3.  Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego,

a. podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

b. pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego
   wyniku egzaminu.

4.  Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, który
    jest przechowywany w dokumentacji szkolnej jako załącznik do arkusza ocen.
§8

1.  Dyrekcja szkoły zobowiązana jest do stworzenia właściwych warunków
    egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu oraz atmosfery korzystnej dla ucznia.

2. Egzaminy klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający przeprowadzane są w formie pisemnej oraz ustnej - zgodnie z zakresem wymagań w danej klasie.
Wynik egzaminu ustalony przez komisję jest ostateczny.
§9

  Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej
  uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Szkolny  Punkt  Konsultacyjny
Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan
 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego