Regulamin SU - Cavan Polska Szkola w Irlandii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin SU

Uczniowie
 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SPK w Cavan
 
                                                          Rozdział I
                         KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
Art. 1.
 
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia                  7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
 
Art. 2.
 
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
 
Art. 3.
 
Główne zadania Samorządu to:
 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi/ kierownikowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 6. Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora / kierownika Szkoły (Art. 6a pkt 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
 
 
Art. 4.
 
Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem/ kierownikiem.
 
 
                                                     Rozdział II
                       ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
Art. 5.
 
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 
 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 
a)     
Przewodniczący Klasy
b)     
Zastępca Przewodniczącego
c)     
Skarbnik
d)    
Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)
 
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.
 
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 
a)     
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU
b)     
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
c)     
Skarbnik
 
 1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 
 1. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele – opiekunowie.
 
Art. 6.
 
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
 
 1. Samorząd Klasowy:
 
a)     
reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
b)     
organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)
c)     
wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
d)    
organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
 
 
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
 
a)     
uchwala Regulamin SU
b)     
podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
c)     
podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU
d)    
uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
e)     
dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU
 
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 
a)     
kieruje pracą SU
b)     
wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy
c)     
pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
d)    
rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
e)     
występuje z wnioskami do Dyrektora/ kierownika Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji
f)      
opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły

 
                                            Rozdział III
                TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
Art. 7.
 
Tryb wyboru Samorządu Klasowego:
 
 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
 2. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
 
Art. 8.
 
Tryb wyboru Zarządu SU:
 
 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI oraz gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.
 3. Wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:
 • Do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekuna SU każda klasa dokonuje wyboru                 maksymalnie kandydata do Zarządu SU.
 • Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie Opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką (kandydatury opiniuje wcześniej wychowawca klasy).
 • Kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustalają opiekunowie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły) kończy się na tydzień przed wyborami ( na zjeździe sobota/ niedziela)
 • W dniu wyborów należy powołać czteroosobowa komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 • Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do połowy października  roku szkolnego.
  
Art. 9.
 
Zgłoszeni przez Samorządy Klasowe kandydaci do Zarządu, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających ich do zajmowania stanowiska w Zarządzie, tworzą wraz z Zarządem Radę Samorządu Uczniowskiego.
 
Art. 10.
 
Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 
 
 
                                                      Rozdział IV
                    TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU
 
Art. 15.
 
Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.
 
Art. 16.
 
Opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.
 
Art. 17.
 
Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekunów SU.
 
Art. 18.
 
W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.
 
 
  Rozdział V
                                TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
 
Art. 19.
 
Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.
 
Art. 20.
 
Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU.
 
Art. 21.
 
Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów.
Art. 22.
 
Rada SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.
                                        
                                                  Rozdział VII
                 TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU
 
Art. 23.
 
Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunom SU.
 
Art. 24.
 
W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 24., Opiekunowie SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
 
Art. 25.
 
W sprawach spornych Rada SU i Opiekunowie SU odwołują się do Dyrektora / kierownika Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.
 

                                              Rozdział VIII
                 DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
Art. 28.
 
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Zeszyt protokołów
 3. Plan pracy SU na dany rok szkolny
 4. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr
  
 
                                             Rozdział IX
            TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU
 
Art. 29.
 
Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.
 
Art. 30.
 
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.
 
 
                                           Rozdział XI
                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Art. 31.
 
Rada SU zbiera się według potrzeb. Opiekunowie SU mogą zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.
 
Art. 32.
 
Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).
 
Art. 33.
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor/ kierownik  Szkoły w porozumieniu z Opiekunem  i Zarządem SU.
 
 
 
Opiekun SU:                                                                    Zarząd SU:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego