Regulamin dla rodziców - Cavan Polska Szkola w Irlandii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin dla rodziców

Rodzice
 

Regulamin dla Rodziców


1. Rodzice mają całkowity zakaz przebywania w budynku  szkoły (poza Rodzicami umówionymi telefonicznie z kierownikiem lub nauczycielami)

2. Obowiązuje zakaz parkowania wokół budynku szkoły.

3. Rodzice mają obowiązek  przywożenia i odbierania dzieci na określoną godzinę (nie zostawiamy dzieci wcześniej w szkole)
Dzieci klas I-VI są przyprowadzane pod drzwi wejściowe nie wcześniej niż 5 min. przed rozpoczęciem zajęć i odbierane przez opiekunów zaraz po zajęciach (z wyjątkiem tych, których rodzice podpisali zgodę na samodzielne opuszczanie przez nich budynku szkoły).Uczniowie klas gimnazjalnych przychodzą do szkoły 5 min. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

4. Rodzice kontaktują się z wychowawcą pisemnie (notatka w zeszycie do j.polskiego,           e-mailowo lub telefonicznie)  
5. Rodzice są zobowiązani do brania udziału w obowiązkowych zebraniach wywiadowczych (raz w semestrze), na których będą powiadamiani przez wychowawcę o bieżących postępach córki/syna. Szkoła nie przesyła rodzicom/prawnym opiekunom  pisemnych raportów dotyczących postępów w nauce oraz zachowania ucznia.
6. W szczególnych przypadkach, w razie pilnych informacji,  szkoła bądź wychowawcy klasy będą  przesyłać wiadomości sms (na telefon komórkowy jednego z rodziców/prawnych opiekunów).
7. Wszelkie kontakty ( np.wywiadówki, indywidualne rozmowy, sms-y oraz e-maile) z kierownkiem szkoły, wychowawcami i nauczycielami prowadzone są wyłącznie w języku polskim.

8. Zabrania się palenia na terenie należącym do szkoły. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń grozi wydaleniem   ucznia ze szkoły.

9.  Rodzice mają obowiązek zapoznawania się z aktualnościami podawanymi  na stronie internetowej szkoły  
www. polskaszkolacavan.org.pl co najmniej raz w tygodniu.
10.  Rodzice mają obowiązek dopilnować, by ich dziecko zostało objęte 24 godzinnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole lokalnej (irlandzkiej).    W  SPK w Cavan uczniowie są objęci jedynie ubezpieczeniem OC, którego składkę rodzice /prawni opiekunowie są zobowiązani opłacić na pierwszym spotkaniu we wrześniu.
11. Na stronie internetowej szkoły umieszczane są co  tydzień ( najwcześniej we wtorek) prace domowe, z myślą o uczniach, którzy byli nieobecni na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie obecni na zajęciach mają obowiązek zapisać zadaną pracę domową w zeszycie przedmiotowym.

12. Kierownik dyżuruje pod szkolnym numerem telefonu
086 409 836  we wtorki w godz.             
     18.00-19.00 i piątki w godz. od 16.00 do 18.00.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego