Regulamin - Cavan Polska Szkola w Irlandii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

O nas
 


REGULAMIN
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego  Ambasadzie RP w Dublinie
z siedzibą w Cavan

Uczniowie

1.   Obecność uczniów na zaplanowanych zajęciach sobotnich  lub
   niedzielnych jest obowiązkowa.
2.   Po dzwonku uczeń powinien być w klasie.
3.   Picie i jedzenie w czasie zajęć lekcyjnych jest niedozwolone.
4.   Żucie gumy na terenie szkoły jest zabronione.
5.   W czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie może opuszczać budynku
szkolnego.
6.   Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno biegać na terenie szkoły.
7.   Do szkoły nie można przynosić  jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego, piłek ani innych przedmiotów, które mogą zakłócić proces nauczania lub zagrozić bezpieczeństwu uczniów.
8.   Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły jest  zabronione.
Telefony włączone będą odbierane i przechowywane do czasu odebrania
przez rodziców u kierownika szkoły.
9.   Robienie zdjęć na terenie szkoły, bez wcześniejszej zgody kierownika jest surowo                                              zabronione.
10.   W przypadku choroby lub złego samopoczucia uczeń zgłasza ten fakt     
      nauczycielowi i wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami.
11.  Do nauczycieli i kolegów należy odnosić się z grzecznie i z szacunkiem.
12.  Uczniowie nieobecni w szkole kontaktują się z kolegami z klasy w celu   uzyskania informacji na temat omawianych  na zajęciach zagadnieniach.
13.  Na stronie internetowej szkoły umieszczane są co  tydzień ( najwcześniej we wtorek) prace domowe, z myślą o uczniach, którzy byli nieobecni na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie obecni na zajęciach mają obowiązek zapisać zadaną pracę domową w zeszycie przedmiotowym.
14..  Na lekcjach należy zachować spokój i skupienie uwagi.                       
15.  Uczeń powinien dbać o własność szkolną, jak również własność     
      innych uczniów i nauczycieli.
16.  Uczeń rozpoczyna i kończy lekcje zgodnie z rozkładem  
     zajęć dla swojej klasy. Wcześniejsze przychodzenie lub
      późniejsze wychodzenie nie będzie akceptowane.
17.  Uczeń musi respektować uwagi kierownika szkoły,
           nauczycieli oraz innych osób pracujących w szkole
 18.  W szkole uczniowie zobowiązani są mówić wyłącznie po
           polsku.
   
 19.  Na uroczystości szkolne tj. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,    
           czy uroczyste akademie,  uczniowie zobowiązani są do zakładania    
           odświętnego stroju.
20.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.   


Rodzice

1. Rodzice mają całkowity zakaz przebywania w budynku  szkoły (poza Rodzicami umówionymi telefonicznie z kierownikiem lub nauczycielami)

2. Obowiązuje zakaz parkowania wokół budynku szkoły.

3. Rodzice mają obowiązek  przywożenia i odbierania dzieci na określoną godzinę (nie zostawiamy dzieci wcześniej w szkole)
Dzieci klas I-VI są przyprowadzane pod drzwi wejściowe nie wcześniej niż 5 min. przed rozpoczęciem zajęć i odbierane przez opiekunów zaraz po zajęciach (z wyjątkiem tych, których rodzice podpisali zgodę na samodzielne opuszczanie przez nich budynku szkoły).Uczniowie klas gimnazjalnych przychodzą do szkoły 5 min. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

4. Rodzice kontaktują się z wychowawcą pisemnie (notatka w zeszycie do j.polskiego,           e-mailowo lub telefonicznie)  
5. Rodzice są zobowiązani do brania udziału w obowiązkowych zebraniach wywiadowczych (raz w semestrze), na których będą powiadamiani przez wychowawcę o bieżących postępach córki/syna. Szkoła nie przesyła rodzicom/prawnym opiekunom  pisemnych raportów dotyczących postępów w nauce oraz zachowania ucznia.
6. W szczególnych przypadkach, w razie pilnych informacji,  szkoła bądź wychowawcy klasy będą  przesyłać wiadomości sms (na telefon komórkowy jednego z rodziców/prawnych opiekunów).
7. Wszelkie kontakty ( np.wywiadówki, indywidualne rozmowy, sms-y oraz e-maile) z kierownkiem szkoły, wychowawcami i nauczycielami prowadzone są wyłącznie w języku polskim.

8. Zabrania się palenia na terenie należącym do szkoły. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń grozi wydaleniem   ucznia ze szkoły.

9.  Rodzice mają obowiązek zapoznawania się z aktualnościami podawanymi  na stronie internetowej szkoły  www. polskaszkolacavan.org.pl
co najmniej raz w tygodniu.
10.  Rodzice mają obowiązek dopilnować, by ich dziecko zostało objęte 24 godzinnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole lokalnej (irlandzkiej).    W  SPK w Cavan uczniowie są objęci jedynie ubezpieczeniem OC, którego składkę rodzice /prawni opiekunowie są zobowiązani opłacić na pierwszym spotkaniu we wrześniu.
11. Na stronie internetowej szkoły umieszczane są co  tydzień ( najwcześniej we wtorek) prace domowe, z myślą o uczniach, którzy byli nieobecni na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie obecni na zajęciach mają obowiązek zapisać zadaną pracę domową w zeszycie przedmiotowym.

12. Kierownik dyżuruje pod szkolnym numerem telefonu
086 409 836  we wtorki w godz.             
     18.00-19.00 i piątki w godz. od 16.00 do 18.00. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego